Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA
NA SPRZEDAŻ

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Ostrowsku informuje
o przeznaczeniu do sprzedaży:

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewid. nr 1755/1
i 1755/2 o łącznej powierzchni 3,1815 ha, objętej  KW nr NS1T/00116442/0 położonej w Ostrowsku przy ul. Pienińskiej, Gmina Nowy Targ.  

Nabywca nieruchomości  zostanie wyłoniony zgodnie z Regulaminem sprzedaży nieruchomości załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Cena wywoławcza nieruchomości  ustalona została na kwotę 800000 zł, wadium 40 000 zł

Oferty zgodne z załączonym formularzem  (zalącznik nr 2 do Ogłoszenia) należy składać osobiście lub przez pełnomocnika po uprzednim kontakcie telefonicznym z Proboszczem Parafii.

do dnia 31.05.2019 r. godz. 16.00 w Kancelarii Parafialnej Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 21 34-431 Waksmund  tel/fax 18-265-30-08.

Wadium na konto Parafialne nr: 31-1240-1574-1111-0000-0790-4826 musi wpłynąć  przed upływem terminu składania ofert.

 

-------------

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Regulamin warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewid. nr 1755/1 i 1755/2 o łącznej powierzchni 3,1815 ha, objętej KW nr NS1T/00116442/0 położonej w Ostrowsku przy ul. Pienińskiej, Gmina Nowy Targ. 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem sprzedaży jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w  Ostrowsku
 2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych nr 1755/1 i 1755/2  usytuowana we wschodniej części miejscowości Ostrowsko w otoczeniu terenów niezabudowanych. Kształt nieruchomości jest regularny bardzo korzystny.Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej i teletechnicznej.
 1. Szczegółowy opis sprzedawanej nieruchomości zawiera operat szacunkowy, który jest do wglądu po uprzednim ustaleniu terminu. 
 2. Cena wywoławcza wynosi 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), do negocjacji. 
 3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w dwóch etapach:a) I etap: weryfikacja zgłoszonych Oferentów pod względem spełniania warunków określonych w części II Regulaminu, b) II etap – podjęcie uchwały Rady Parafialnej o sprzedaży nieruchomości. 
 1. Proces sprzedaży nieruchomości przeprowadza powołana przez Radę Parafialną Komisja w składzie:- ks. Jacek Tekiela – Proboszcz (Przewodniczący Komisji), –  Henryk Kozieł –Członek komisji,  Paweł Ciężobka – Członek komisji, Monika Lenart-Kuczyńska – Członek komisji,
 2. Sposób składania ofert do procesu sprzedaży ustala Przewodniczący w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości. 

II. Warunki uczestnictwa w sprzedaży.

1. Ofertę kupna mogą składać osoby, które:

a) spełniają wymogi art. 2a ust. 1-3 bądź ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

b) wpłaciły wadium w kwocie 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

c) pozostałe osoby, które wpłaciły wadium w kwocie 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2.  Oferty powinny być zgodne ze wzorem ustalonym przez Przewodniczącego przy ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości i co najmniej  powinny zawierać:

a)  imię, nazwisko, adres i PESEL (ewentualnie NIP lub nr wpisu do właściwego rejestru),

b)  oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i braku uwag odnośnie jego stanu;

c)  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i o ich akceptacji bez zastrzeżeń,

e)  adres e-mail i numer telefonu.

 1. Do określonych w pkt 1 lit. a (np. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, oświadczenie prowadzącego gospodarstwo poświadczone przez wójta itp., dokumenty potwierdzające wykształcenie rolnicze) oraz oświadczenie, że po nabyciu nieruchomości Oferent nie stanie się właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. 
 2. Osoba zgłaszająca się jako uczestnik przetargu jest odpowiedzialna za spełnienie wymogów ustawowych dla nabycia nieruchomości. Dopuszczenie przez Organizatora do drugiego etapu na podstawie przedstawionych dokumentów nie jest równoznaczne z pozytywną weryfikacją, którą dokonają po rozstrzygnięciu  oferty powołane do tego instytucje państwowe (Notariusz). 
 3. Wadium powinno zostać wpłacone na konto bankowe Parafi nr:  31-1240-1574-1111-0000-0790-4826  do terminu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji. 
 4. Pod pojęciem „pozostałe osoby” w pkt 1 lit. c, rozumie się osoby nie spełniające wymogów art. 2a ust. 1-3 bądź ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

III. Przebieg sprzedaży.

 1. Po weryfikacji pisemnych zgłoszeń Przewodniczący ustala termin spotkania Rady Parafialnej. O jego terminie Oferent / Oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie lub/i pocztą elektroniczną. 
 2. Treść uchwały Rady Parafialnej zostanie podana do wiadomości niezwłocznie zainteresowanym Oferentom. 
 3. Jeżeli tylko jedno zgłoszenie będzie spełniało warunki określone w części II Regulaminu Komisja może odrzucić ofertę lub powiadomić jedynego Oferenta o wybraniu jego oferty. 

IV. Postępowanie po rozstrzygnięciu przetargu.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny za nieruchomość. 
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta nie została wybrana, zwraca się niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały Rady Parafialnej, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. 
 3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Organizatora w razie, gdy osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi z przyczyn leżących po jej stronie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora lub z przyczyn leżących po jej stronie nie dojdzie do zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości. 
 4. Jeżeli zwycięzca spełnia łącznie dwa poniższe warunki, tj.: 
  1. a) nabycie nieruchomości następuje w celu powiększenia gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, 
  2. b) ma miejsce zamieszkania w gminie wiejskiej Nowy Targ lub w gminie graniczącej z tą gminą, 
 5. przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi, o ile zgodnie z ustawą  z dnia
  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego żadna z uprzywilejowanych instytucji nie złoży oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
 6. Jeżeli zwycięzca nie spełnia warunku z pkt 4 lit. b dodatkowym warunkiem zawarcia umowy będzie nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
 7. Jeżeli zwycięzca nie spełnia warunków określonych w pkt 4 lit. a i b do przeniesienia prawa własności nieruchomości wymagane jest:
 8. a) zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Dyrektora właściwego Oddziału Terenowego KOWR według miejsca położenia nieruchomości – na podstawie upoważnienia), 
 9. Zwycięzca, który nie spełnia warunków określonych w pkt 4 lit. a i b zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi sprzedaży w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia kopię złożonego wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości wraz z potwierdzeniem jego złożenia. 
 10. Umowa zostanie zawarta nie później niż w terminie 4 tygodni od daty otrzymania dokumentów określonych w pkt 7. 
 11. Notariusza (kancelarię notarialną) wskaże organizator. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. 
 12. Cena za nieruchomość ustalona w przetargu, pomniejszona o wadium, musi zostać wpłacona na podane konto Organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. 
 13. Nabywca jest zobowiązany przekazać organizatorowi wszystkie potrzebne dokumenty dla sporządzenia aktu notarialnego w takim terminie, aby umowa mogła zostać zawarta zgodnie z pkt 8. 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Parafialną 22.05.2019 r. 

 

---------------

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

……………………………………………

                                                                                                           (miejscowość i data)

 

Wzór formularza ofertowego

 

 

 

…………………………………….………

Imię i nazwisko (nazwa) Oferenta

……………………………………….……

 

……………………………………….……

 

Adres (siedziba) Oferenta

………………………………….…………

Nr PESEL

………………………………….…………

Nr NIP

……………….……………………………

Nr rachunku bankowego

……………………………………….……

Telefon/email

 

 

Oferta zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewid. nr 1755/1 i 1755/2 o łącznej powierzchni 3,1815 ha, objętej KW nr NS1T/00116442/0 położonej w Ostrowsku przy ul. Pienińskiej, Gmina Nowy Targ. 

 

 

Oferuje zakup nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem o przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia …………………………

 

za cenę:

…………………………………………………………………… zł

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………zł)

oraz dokonam kosztów zapłaty sprzedaży, o których mowa w Regulaminie  warunków  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Parafi Rzymskokatolickiej pw. Św Michała Archanioła w Ostrowsku.

 

Oświadczam, że zobowiązuje się do zapłaty łącznej ceny nabycia obejmującej wartość nieruchomości zaoferowaną w przetargu najpóźniej 1 dzień roboczy przed ustalonym dniem

podpisaniem umowy notarialnej.

 

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

 

 

Do oferty załączam  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały*, oświadczenie prowadzącego gospodarstwo rolne poświadczone przez Wójta/Burmistrza *, dokumenty potwierdzające wykształcenie rolnicze * lub inny dokument * będący dowodem spełnienia warunków pkt 1 lit. a Regulaminu warunków sprzedaży nieruchomości .

 

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

Do oferty załączam dowód wniesienia wadium.

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

 

Do oferty załączam dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania interesów oferenta (jeśli dotyczy).

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem i warunkami przetargu, zrozumiałem/am je i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

Oświadczam, że po nabyciu nieruchomości nie stanę  się właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

 

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu.

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę do tego żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru mojej oferty nie

będę rościł żadnych pretensji do Sprzedającego z tytułu ewentualnych wad przedmiotu sprzedaży.

………………………………………………….

(Czytelny podpis oferenta)

 

 

* niepotrzebne skreślić